V oboru dopravních staveb se zabýváme především:
 • MÍSTNÍ KOMUNIKACE
  kompletní projektové dokumentace pro rekonstrukci stávajících a vybudování nových místních komunikací

 • SILNICE
  přeložky, obchvaty, rekonstrukce a opravy silnic

 • OBYTNÉ ZÓNY
  návrh dopravního řešení obytných zón, dopravní značení, zpomalovací prahy atd.

 • PARKOVIŠTĚ
  návrh nových parkovacích ploch v sídlištích, firemní parkoviště, u obchodních center a pod.

 • AREÁLOVÉ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY
  komplexní návrh zpevněných ploch včetně odvodnění, příjezdových komunikací, napojení na silniční síť a pod.

 • ÚČELOVÉ KOMUNIKACE
  lesní cesty, polní cesty v rámci KPÚ atd.

 • CYKLOSTEZKY, CHODNÍKY
  návrh cyklostezek od vyhledávací studie až pro realizační dokumentaci

 • STUDIE – ROZHLEDOVÉ POMĚRY, PRŮJEZDNOST VOZIDEL